Remissyttrande från Aktionsgruppen mot Brommaflyget

                                                    över

                                    Stockholmsberedningen

 

 

 

 

Till Näringsdepartementet

 

Aktionsgruppen mot Brommaflyget har uppmanats att inkomma med remissynpunkter på Stockholmsberedningens betänkande.

Våra synpunkter gäller i första hand Brommaflyget med utgångspunkt från miljö- och säkerhetskonsekvenserna av flygverksamheten för människorna på marken. Dessa konsekvenser har under det senaste årtiondet fått stå tillbaka för andra intressen och inte i nämnvärd grad tillåtits påverka beslutsprocessen i Brommaflygsfrågan. Detta ointresse för allvarliga miljöstörningar för tiotusentals invånare i Stockholm återspeglas i Stockholmsberedningens slutsatser. Av det skälet vidgar vi vårt perspektiv och granskar de fakta och argument som Stockholmberedningen grundar sina slutsatser på.

Vi bifogar dessutom som en del av vårt yttrande den av oss i september 2002 publicerade skriften " Myt och verklighet om Brommaflyget", vars grund-

läggande analys och granskning av politik, ekonomi, miljö och säkerhet kring Brommaflyget fortfarande är synnerligen relevant.

 

 

Stockholm den… september 2003

 

 

 

Gunnar Thun

Styrelseordförande

 

 

Aktionsgruppen mot Brommaflyget är partipolitiskt obunden och arbetar över parti- och organisationsgränser och med alla partipolitiska sympatier företrädda. Medlemmar är såväl enskilda som föreningar. Vi  förenas i motståndet mot det som skett och sker på Bromma, en omfattande utbyggnad av tung flygtrafik med allvarliga miljökonsekvenser för människorna runt flygplatsen och längs in- och utflygningsvägarna över innerstan och västerort. Mer information finns på vår hemsida, www.stoppabrommaflyget.nu

 

A.  Sammanfattning och slutsatser

Miljökonsekvenserna av Brommaflyget är mycket allvarliga för tiotusentals stockholmare. De lever under ett dagligt närvarande kraftigt flygbuller och med oron för svåra olyckor. Alla dessa människors förluster i livskvalitet står inte i rimlig proportion till de vinster som Brommaflyget sägs innebära. Det senaste årtiondet har inneburit kraftigt ökad flygverksamhet på Bromma med allt tyngre jetplan och utan hänsyn till de faktiska miljökonsekvenserna för människorna på marken.

Brommaflyget förorsakar allvarliga bullerstörningar för stora delar av Stockholms invånare, såväl i innerstad som ytterstad. Ingen annan flygplats i landet kommer i närheten av antal störda människor. 20.000 drabbas dagligen av upptill 70 dBA och närmare 10.000 av  FBN 55 dBA, sammanlagt  30. 000 gravt bullerstörda människor inom den värsta bullerradien. Den kraftiga ökningen på senare år av tungt jetflyg innebär samtidigt att det allvarliga bullret drabbar dessa människor betydligt oftare. Sannolikt är det ytterligare tiotusentals människor strax utanför bullerradien som numera också störs av flygverksamheten. Arlanda, utbyggd till fyra banor, beräknas störa max 3000 människor och då upp till max FBN 55 dBA.

 

Uppemot 90% av alla flyghaverier inträffar vid start och landning. Bromma-

flyget startar och landar över tätbebyggda stadsområden. Ett Malmö Aviation plan har 11 ton flygbensin i tankarna när det stiger upp över Kungsholmen och Södermalm.

 

Från avtalet 1994 till tilläggsavtalet 2002 har rätten att flyga med tyngre plan

vidgats radikalt, vilket framgår av följande sammanställning över ökningen av antalet flygrörelser med tyngre plan. [1]

 

·        från 15 500 rörelser/år till 18 000 rörelser med typen Bae 146/RJ 100 (de tyngsta planen på Bromma ), en ökning med 16 % sedan 1994

·        från 2000* rörelser /år till 17 000 rörelser med plan över 12 ton av typen SAAB 340, en ökning med 750 % sedan 1994

·        från 2000* rörelser/år till 30 000 rörelser med affärsjet, en ökning med    1400 % sedan 1994

·        Därtill kommer obegränsat flyg med statsflyg, ambulansflyg m m  på vilka tider som helst under dygnet.

*uppskattad nivå

 

Dessa förhållanden berörs inte av  Stockholmsberedningen. Pliktskyldigt noterar man i ett par tre meningar i sitt omfattande material att det finns en del miljöstörningar på grund av flygverksamheten vid Bromma. Det är allt.

 

Stockholmsberedningens utredning om Brommaflyget är undermålig och i sina slutsatser direkt stötande. Den ger ett intryck av att slutsatsen var klar redan innan utredningen drog igång. Den redovisar inga nya fakta, trots att flygtrafiken expanderat kraftigt de senaste åren. Beredningen nöjer sig med åsikter och svepande omdömen om Brommas betydelse, på vilket man sedan baserar majoritetens uppfattning. 

Beredningen är splittrad i sina slutsatser, med tre reservationer och två särskilda yttranden.  Majoriteten i beredningen försöker göra frågan om Brommaflyget till en moment 22-fråga. Man kan tänka sig att lägga ner Bromma men bara under förutsättning att en ny flygplats byggs på Södertörn. Blir det ingen ny flygplats så måste Bromma bli kvar. Grunden för denna hållning - och det sägs nästan rent ut av beredningens majoritet - är behovet hos en liten grupp beslutsfattare i näringsliv och förvaltning att ha en egen gräddfil inom flyget. Det handlar enligt beredningen om 20 landningar per dag.

 

Det rör sig således om en mycket begränsad grupp människors behov. Denna grupp skulle alltså enligt Stockholmsberedningen vara så betydelsefull för Stockholm, regionen och hela landet att det skulle motivera Brommas bevarande eller en ny miljardinvestering på Södertörn.  Några samhällsekonomiska beräkningar eller analyser av detta behov presenteras inte.

 

Sakligt sett behövs inte Bromma för att klara behovet av flygplatskapacitet i regionen. Alla prognoser över framtidens flygverksamhet är numera radikalt reviderade och nedbantade. Stockholmsberedningen bekräftar att det mesta flyget kan flyttas till andra flygplatser, främst Arlanda. Starka miljö- och säkerhetsskäl har sedan länge entydigt talat för en omedelbar nedläggning av flygverksamheten på Bromma. Det förstärks numera av att stadens ledning  i en tid av svår bostadsbrist vill använda marken till  bostäder. Brommaflyget, trots ständiga upprepningar om dess betydelse för Stockholmsregionens utveckling, står snarare i vägen för en fortsatt stark utveckling i Stockholmsområdet. Även näringslivet börjar inse att man i första hand behöver bostäder till sina anställda för att kunna expandera!

 

Stockholmsberedningen har gått de starka flyglobbyisternas ärenden och låtit några få beslutsfattares bekvämlighet och status gå före tiotusentals med-

borgares säkerhet och vardagsmiljö. En sådan utveckling är ovärdigt ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Det finns ingen annan kraft än den politiska som kan åstadkomma en förändring och lägga ner Bromma flygplats.

 

 

 

 

 

Slutsatser

·        Brommaflyget är en avsevärd miljöbelastning och en allvarlig säkerhetsrisk för stora grupper av Stockholms invånare, såväl i innerstad som ytterstad.  Förlusterna i livskvalitet för dessa invånare står inte i rimlig proportion till de vinster som Brommaflyget sägs innebära.

·        Brommaflyget måste snarast avvecklas och senast med utgången av år 2011, när avtalet mellan staten och staden går ut.

·        Brommaflyget får inte göras till gisslan i ett politiskt rävspel där nya förläng-

     ningar i praktiken blockerar möjligheten till nedläggning av verksamheten.

·        Behovet av flygplatskapacitet i Mälardalen får tillgodoses utan tillgång till 

     Bromma flygfält. Stockholmsberedningen intygar själv att huvudparten av 

     den nuvarande flygtrafiken på Bromma kan beredas plats på annat håll.

·        Näringslivsflygets behov får integreras med övrig flygverksamhet i regionen.

·        Staten måste tillkännage att  miljö - och säkerhetskonsekvenserna är så allvarliga att flygverksamheten vid Bromma måste läggas ner. Regeringen bör därvid göra klart att man inte längre kommer att godkänna några förlängningar av Brommaavtalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Synpunkter på Stockholmsberedningen

Stockholmsberedningen har misslyckats med sitt uppdrag att finna gemensamma framtida lösningar ovanför partilinjerna vad gäller Brommafrågan. Resultatet har  blivit ett förslag med tre reservationer, från Annika Billström (s), Margareta Olofsson (v) och Bengt Cedrenius(mp) samt två särskilda yttranden, från  Catharina Elmsäter-Svärd och Elwe Nilsson (båda m) och Cecilia Önfelt (c).

 

Stockholmsberedningens utredning om Brommaflyget är undermålig och i sina slutsatser direkt stötande. Den ger ett intryck av att slutsatsen var klar redan innan utredningen drog igång. Den redovisar inga nya fakta utan åsikter och svepande omdömen, på vilket man sedan baserar majoritetens uppfattning. Den bortser från miljö- och säkerhetskonsekvenserna för människorna på marken. 

 

Förslag om ytterligare utredning

Stockholmsberedningen föreslår, i ett försök att överbrygga motsättningarna mellan fraktionerna i Brommafrågan, att regeringen skall tillsätta ännu en ny utredning,en kommission som skall hantera frågan om en ny flygplats i regionen.

Beredningen skriver: Därför måste frågan få en lösning som kan hålla över flera mandatperioder och vara oberoende av majoritetssvängningar. Bromma kan avvecklas utan allvarliga men för regionen och landet bara om flygtransportarbetet kan utföras på en alternativ citynära flygplats i Stockholms län. Denna bör lokaliseras till den södra delen av länet. Det politiska läget kräver att denna fråga bereds på ett uttryckligt regeringsmandat. (sid 11)

Stockholmberedningen har erfarit att en sådan lösning kan få en tillräcklig bred och hållfast politisk acceptans. (sid11)

 

Kommissionen måste arbeta med skyndsamhet, skriver man vidare, så att en ny flygplats kan tas i bruk senast 2016. I förbifarten passar man på att förlänga avtalet med ytterligare fem år. Det skulle i så fall bli nr 18 i raden av offentliga kommissioner eller utredningar sedan 1954 då den första kom - Utredning rörande framtida trafik på Stockholms flygplatser - och som redan då drog slutsatsen  att Bromma kunde läggas ned.

 

Stockholmberedningen blev inte någon utredning utan snarare en partsinlaga. Resultatet har blivit en upprepning av redan kända ståndpunkter och fraktioner. Och där en knapp majoritet blockerar Brommafrågans lösning genom kravet på en ny flygplats.

 

Brommafrågan blir en moment 22-fråga utan slut

I värsta fall blir det en ny politisk långbänk med Bromma som gisslan i ett partitaktiskt utpressningsspel mot regeringen där fraktionen för fortsatt flyg inte kommer att släppa Bromma förrän det finns beslut om en ny citynära flygplats.

I praktiken har majoriteten i beredningen därmed gjort frågan om Brommaflyget till en moment 22-fråga. Blir det ingen ny flygplats så måste Bromma bli kvar. Grunden för denna hållning - och det sägs nästan rent ut av beredningens majoritet - är behovet hos en liten grupp beslutsfattare i näringsliv och förvaltning att ha en egen gräddfil inom flyget. Det handlar enligt beredningen om 20 landningar per dag. Gisslan är därmed också  tiotusentals människor som dagligen drabbas av hälsofarligt flygbuller och andra miljöstörningar från Brommaflyget.

 

Stockholmsberedningen stödjer sig på myter

Karaktären av partsinlaga förstärks genom de argument som används när man skall motivera varför Bromma bör bli kvar. Man påstår utan närmare utredning att flygplatsen är väletablerad och att den har goda förutsättningar att vara ekonomiskt självbärande. Man påstår vidare att det i första hand är näringslivs-

flygets behov som är det yttersta skälet till Brommas bevarande. Man omhuldar utan förklaring tre nygamla myter om Bromma flygplats. Det finns anledning att skärskåda dem närmare.

 

Myt 1. Bromma är väletablerad

Beredningen skriver: Då flygplatsen har haft nuvarande läge i snart 70 år kan dess verksamhet anses väletablerad.( sid 119)

Med sådant argument skulle det mesta i samhället kunna bevaras alldeles oavsett vad som hänt under dessa 70 år. När Bromma startade sin verksamhet fanns inte stora delar av den nuvarande bebyggelsen, t ex  närsamhällen som Vällingby, Vinsta, Kälvesta och  Nälsta. De tillkom under en tid då flyget fortfarande bedrevs i begränsad skala. Befolkningsmängden runt flygplats och  in- och utflygningsvägarna har stigit stadigt under dessa 70 år. Bl a beroende på att flygverksamheten på Bromma i stort sett låg helt nere under åren 1983-92, då många flyttade in, bygglov gavs till nya bostäder under hänvisning till att flygplatsen skulle läggas ner. Det gäller t ex hela Minnebergsområdet strax intill Kungsholmen. Denna utveckling har sammantaget lett till att Bromma flygplats numera ligger inklämd i tät stadsbebyggelse.

 

Till det kommer flygets egen utveckling under årtiondena, från proppellerdrivna, relativt tystgående flygplan till jetmaskiner med helt andra bullernivåer. Det har lett till att stora delar av innerstaden dragits in under bullermattan. Utsläpp och olycksrisker har mångdubblats. En begränsad flygverksamhet har vuxit och omfattar enligt nuvarande avtal 65 000 flygrörelser per år, varav 18 000 med tunga jetplan. Till det kommer statsflyg, militär- och ambulansflyg.

Från avtalet 1994 till tilläggsavtalet 2002 har rätten att flyga med tyngre plan

vidgats radikalt, vilket framgår av följande sammanställning över ökningen av antalet flygrörelser med tyngre plan

·        från 15 500 rörelser/år till 18 000 rörelser med typen Bae 146/RJ 100 (de tyngsta planen på Bromma ), en ökning med 16 % sedan 1994

·        från 2000* rörelser /år till 17 000 rörelser med plan över 12 ton av typen SAAB 340, en ökning med 750 % sedan 1994

·        från 2000* rörelser/år till 30 000 rörelser med affärsjet, en ökning med    1400 % sedan 1994

·        Därtill kommer obegränsat flyg med statsflyg, ambulansflyg m m  på vilka tider som helst under dygnet.

*uppskattad nivå

 

Beredningen blundar för denna utveckling och bortser från miljö- och säkerhetskonsekvenserna av Brommaflyget för invånarna såväl i innerstad som ytterstad.

Ingen annan flygplats i landet kommer i närheten av antal störda människor. 20.000 drabbas dagligen av upptill 70 dBA och närmare 10.000 av  FBN 55 dBA, sammanlagt  30. 000 gravt bullerstörda människor inom den värsta bullerradien. Den kraftiga ökningen på senare år av tungt jetflyg innebär samtidigt att det allvarliga bullret drabbar dessa människor betydligt oftare. Sannolikt är det ytterligare tiotusentals människor strax utanför bullerradien som numera också störs av flygverksamheten.

Arlanda, utbyggd till fyra banor, beräknas störa max 3000 människor och då upp till max FBN 55 dBA.

 

Uppemot 90% av alla flyghaverier inträffar vid start och landning. Bromma-

flyget startar och landar över tätbebyggda stadsområden. Ett Malmö Aviation plan har 11 ton flygbensin i tankarna när det stiger upp över Kungsholmen och Södermalm.

 

Detta kallar beredningen en väletablerad flygplats.

 

Myt 2. Bromma är ekonomiskt självbärande

Beredningen skriver vidare: Flygplatsen är tekniskt uppdaterad och fordrar under överskådlig tid inga stora investeringar. Den har goda förutsättningar att vara ekonomiskt självbärande.(sid119-120).

 

Goda förutsättningar? En from förhoppning således och inte ett faktiskt tillstånd. De investeringar som gjorts och görs har tillkommit för att man över huvudtaget skall kunna bedriva flygverksamhet på Bromma. I början av 90-talet var flygplatsen mycket nedsliten och mogen för nedläggning. En borgerlig majoritet i både Stadshuset och Rosenbad, ledd av moderaterna, utnyttjade sitt maktläge i början av 90-talet och förlängde avtalet mellan staden och Luftfartsverket med 15 år. Samtidigt bidrog staden med 30 miljoner för nödvändiga investeringar. Det är en självklarhet - och ingen bedrift - att investeringarna måste vara avskrivna när avtalet går ut 2011. Men de s k goda förutsättningarna har ett villkor som beredningen förbigår med total tystnad. Det är att Luftfartsverket betalar 1:- ( en krona) i årlig avgift för ett markområde som är lika stort som Östermalm. Det är invånarna och skattebetalarna i Stockholm som subventionerar Brommaflyget med miljontals kronor varje år. Det kallar beredningen att verksamheten har goda förutsättningar att vara  ekonomiskt självbärande. Vad skulle hända med beredningens slutsats om Luftfartsverket avkrävdes att betala marknadshyra för Brommafältet ?

 

Vi kan konstatera att Stockholmsberedningens påståenden att flygverksamheten på Bromma är väletablerad och har goda förutsättningar att vara ekonomiskt självbärande inte håller.

 

Myt 3. Näringslivsflyget behöver Bromma

Beredningen är mycket tydlig om den yttersta anledningen till att Bromma måste behållas eller ersättas av en ny flygplats. Man tillstår att det mesta flyget kan flyttas till andra flygplatser, främst Arlanda. Men det man kallar näringslivsflyget kan inte flytta från Bromma utan behöver i så fall en ersättningsflygplats. Det handlar enligt beredningen om 7-8000 landningar per år eller 20 landningar per dag.. Det rör sig uppskattningsvis om sammanlagt  50 - 100 personers behov. Denna grupp skulle alltså vara så betydelsefull för Stockholm, regionen och hela landet att det motiverar Brommas bevarande eller en ny miljardinvestering på Södertörn. Några sakliga belägg för detta behov har aldrig presenterats. Sanningen torde snarare vara att denna exklusiva skara människor inte vill släppa sina privilegier utan vill ha kvar en egen gräddfil inom flyget.

Varför skulle någon vilja satsa miljarder på en ny flygplats på Södertörn när Bromma redan finns, en flygplats som Stockholmsberedningen påstår är både väletablerad och ekonomiskt självbärande. Det är knappast sannolikt. Flygförespråkarnas krav på en ersättningsflygplats är ingenting annat än tomt prat mot bättre vetande. Man vet att regeringen redan en gång sagt nej och att lokalpolitikerna på Södertörn numera är skeptiska till tanken.

 

Det är för denna grupps bekvämlighet som stockholmarna subventionerar Brommaflyget med 100-tals miljoner varje år, lever med oron för svåra olyckor, utstår dagliga påfrestningar på sin livsmiljö med buller och utsläpp, och inte minst blockerar sina egna möjligheter att få en ny stadsdel i Stockholm och nånstans att bo för en växande stadsbefolkning.

 

Reservanterna krossar myterna

Det är lätt ha hålla med reservanterna i synen på näringslivsflyget.

Margareta Olofsson(v) skriver:  Affärsflyget tilldelas en överdriven roll i betänkandet. Det är inte troligt att den mycket begränsade andel affärsflyg på Bromma flygplats är av en avgörande betydelse för näringslivets utveckling i Stockholm. Problembilden för Stockholm med omland, präglas inte av problem med att ta sig till staden eller regionen. Hämskon för stadens och regionens utveckling är i stället bostadsbristen. (sid129)

Bengt Cedrenius (mp) skriver: Till skillnad från utredningens majoritet anser jag inte att det är samhällsekonomiskt försvarbart att hävda speciella hänsyn just för denna grupp. Mindre än 20 landningar per dag motiverar ingen miljardinvestering i form av en ny citynära flygplats på Södertörn.( sid 133)

Och centerns Cecilia Örnfelt skriver: Återstår det privata flyget som ibland kallas affärsflyg eller beslutsfattarflyget. Den delen av Brommas verksamhet berör en mycket liten del av starter och landningar. Att vi skulle reservera ett stort markområde så att en litet antal personer inte skulle behöva boka biljett hos ett flygbolag är inte rimligt och djupt orättvist mot stockholmare i allmänhet och de som står i bostadskö i synnerhet.( sid 135)

 

Brommaflyget får inte längre vara gisslan i ett politiskt spel

Brommas framtid skall naturligtvis helt och hållet avgöras utifrån sina egna förutsättningar och inte göras till gisslan i ett politiskt spel. Sakligt sett behövs inte Bromma för att klara behovet av flygplatskapacitet i regionen. Arlanda, som inte ligger längre bort än tjugo minuter med snabbtåget, räcker mer än väl under överskådlig tid. Redan 1996 redovisade en statlig utredning "Förutsättningar för avveckling av Bromma flygplats", (DS 1996:12)   att flygplatsen kunde läggas ner utan större problem när två förutsättningar förelåg, att tredje banan var på plats och att snabbtåget till Arlanda tagits i bruk. Bägge dessa förutsättningar föreligger idag. Starka miljö- och säkerhetsskäl har sedan länge entydigt talat för en omedelbar nedläggning av flygverksamheten på Bromma. Det förstärks numera av att stadens ledning  i en tid av svår bostadsbrist vill använda marken till  bostäder.

 

Ett ovärdigt spel i ett demokratiskt samhälle

Det är fullständigt oacceptabelt med den odemokratiska rundgång kring Brommaflyget som nu pågått i årtionden och som Stockholmsberedningens majoritet spär på!

·        Odemokratiska allianser har gjort fortsatt Brommaflyg möjligt

Människor i Stockholm har i årtionden utnyttjat sin demokratiska rätt och röstat på politiska partier som före valen lovat att lägga ner Bromma men efter valen gjort tvärtom och gått med på förlängningar och utökningar av flygtrafiken.

·        Oheliga allianser har gjort fortsatt Brommaflyg möjligt.

Luftfartsverket och moderaterna har drivit frågan tillsammans sen början av 90-talet. Den socialdemokratiska regeringen har  godkänt de utökningar som skett genom de två hittills ingångna tilläggsavtalen, 1999 och 2002. Trots att de egna partikamraterna i  Stockholm länge kämpat för att lägga ner flygplatsen och bygga bostäder.

·        Ointresse för miljöfrågorna har gjort fortsatt Brommaflyg möjligt

Allt tal om att miljöfrågorna ges högsta prioritet är inget annat än tomt prat. Det finns gott om dimridåer och avledande manövrer i den politiska processen kring Brommaflygets återkomst. Ingen tar på allvar ansvar för miljökonsekvenserna.

·        Demokratin och den enskilde medborgaren är förlorarna

Kvar på marken står den enskilda människan, hon som får allt buller och alla hälso- och säkerhetsrisker över sig och som under 90-talet fått uppleva ett ständigt stigande buller i sin livs- och boendemiljö. Och vars viljeyttring som medborgare i en demokrati gång på gång har blockerats.

·        Brist på inlevelseförmåga

Det tycks råda en total fantasilöshet hos dem som driver fram de politiska besluten. Här bidrar man med enorma skattesubventioner till Brommaflyget - en krona (1:-)i årshyra för ett markområde lika stort som Östermalm - och tillåter samtidigt att tiotusentals av de egna invånarna från kl 7.00 - 22.00 varje vardag och stora delar lördag/söndag året om utsätts för ett ständigt pågående buller, ett buller som kommer stötvis och plötsligt, som är öronbedövande i ordets verkliga mening, och skapar en ständigt närvarande känsla av osäkerhet, oro och stress hos människor i deras hemmiljöer med stora, vetenskapligt belagda, hälsorisker som följd.

·        Vem skyddar minoritetens livskvalitet?

Det handlar inte om en människa, inte om två eller hundra eller tusen utan om tiotusentals  invånare i Stockholm som fått en mycket försämrad livskvalitet , "Därför att Bromma ligger bättre till", som det största flygbolaget på Bromma med oblyg cynism uttrycker saken i sin reklam.

Vem ska ta ansvar för miljö och säkerhet för stora grupper av stans invånare ?! Hur kan man sälja ut ett av stans attraktivaste markområden för en krona till marknadskrafterna för flygverksamhet?! Det som nu sker är att stockholmarna vänjer sig vid att flyga reguljärt från Bromma. Och vem kan ha något emot att flyga från en flygplats mitt i stan, särskilt om man själv slipper ta konsekvenserna i form av buller, avgaser och olycksrisker? Vad är det för krafter som skall tillgodose minoritetens, de tiotusentals bullerstörda människornas berättigade krav på livskvalitet ? Vem tror politikerna kommer att värna dessa stadsinvånares intressen om inte politikerna själva gör det ?

·        Nu krävs politisk vilja

Det finns ingen annan kraft än den politiska som kan åstadkomma en förändring och lägga ner Bromma flygplats. Utredningarnas tid är för länge sedan förbi.  Nu handlar det till slut om ren politisk vilja och kraft att stå emot alla andra intressen och låta miljön och säkerheten gå först. 

 

                                         ---------00000000---------[1]  Se vidare Myt och verklighet om Brommaflyget, sid 11 ff